ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
"Запознай се с Johnnie Blonde”

 1. Организатор на играта и официални правила

  Промоционалната игра "Запознай се с Johnnie Blonde”, за кратко по-долу наречена Играта, се организира от Авенди ООД, ЕИК 130591250, с адрес в гр. София, бул. Искърско шосе №7, ТЦ Европа, сграда 2, ет.2 (наричано накратко „Авенди“) и Дринклинк , собственост на Мувио Лоджистикс ООД, ЕИК 121027400, с адрес в гр. София ул. Абагар 22Е (наричано накратко „Дринклинк“, като заедно Авенди и Дринклинк накратко се наричат „Организатори на играта“ или „Организатори“). Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на играта, наречени за краткост Официални правила на играта. Официалните правила на играта ще бъдат достъпни в интернет на адрес: www.blonde.drinklink.bg и на Facebook страницата на Johnnie Walker България (www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria).

  Организаторите на Играта си запазват правото да променят или допълват официалните правила.
 2. Продължителност на Играта

  Играта стартира на 22 април 2021г. и ще продължи до 15 май 2021г.

  Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организаторите, публикувано на страницата на играта в интернет www.blonde.drinklink.bg, както и на страницата на Johnnie Walker във Facebook (www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria).
 3. Описание на наградите

  Наградите, определени за тази игра, са: 10 (десет) раници Fjallraven Kanken, 10 (десет) безжични слушалки Skullcandy Push Ultra , 30 (тридесет) портфейла Zona Urbana, 50 (петдесет) уникални постера от Arsek & Erase.
 4. Механизъм на играта

  Участието в играта е обвързано с покупка.

  Организаторите стартират играта с промо страница в интернет www.blonde.drinklink.bg, публикуване на Общите условия във Facebook (www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria), както и чрез дигитална рекламна кампания.

  Всеки участник е необходимо да закупи уиски Johnnie Blonde от сайта www.drinklink.bg и да въведе промо код BLONDE8 в полето „Приложи код за отстъпка“, както и лични данни, изискани при процеса на покупка в www.drinklink.bg. Личните данни, подадени при покупка на Johnnie Blonde с промо код BLONDE8 ще бъдат използвани от Организаторите, в качеството им на съвместни администратори на личните данни, за целите на теглене на печелившите след края на кампанията. С участието си в играта чрез покупка на Johnnie Blonde 700 ml, потребителите потвърждават, че са съгласни с официалните правила на играта.
 5. Теглене на наградния фонд:

  Наградите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип от Дринклинк след края на Играта в срок от 10 дни.

  • 50 бр. уникални постера от Arsek & Erase
  • 30 бр. портфейли от Zona Urbana
  • 10 бр. слушалки Skullcandy Push Ultra
  • 10 бр. раници Fjallraven Kanken
 6. Процедура по получаване на наградите

  Печелившите участници ще бъдат обявени след края на Играта на страницата на играта в интернет www.blonde.drinklink.bg като Организаторите ще се свържат с тях в 10-дневен срок на телефонния номер или e-mail, предоставен при регистрацията. Един участник може да спечели само една награда независимо от броя на извършените покупки и регистрации. Един участник може да закупи до 3 бутилки Johnnie Blonde 700ml на поръчка.

  Организаторите се ангажират в 30 дневен срок след теглене на печелившите да изпратят наградата на всеки от спечелилите участници на посочения при регистрацията от него адрес. В случай че, участникът не бъде открит на адрес при доставката на наградата, след положени усилия от страна на доставчика и не може да му бъде предадена наградата, Организаторът си запазва правото да изтегли друг печеливш участник на негово място.
 7. Право на участие

  Играта е валидна за всички дееспособни физически лица, навършили 18 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България.

  В играта нямат право да участват служителите на Организаторите, агенциите, която подпомагат организатора в играта - АУТКАСТ ООД и А Тийм ООД, както и членове на техните семейства.
 8. Отсъствие на парични алтернативи

  Не се допуска размяна на награда срещу паричната ѝ равностойност.
 9. Прекратяване на играта

  Организаторите имат неотменимо право да прекратят играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, по тяхна преценка или в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторите имат неотменимо право да продължат срока на играта, след публикуване на съобщение за това на профила на Johnnie Walker България във Facebook.
 10. Ограничаване на отговорността

  С приемане на настоящите Официални правила Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност.

  Организаторите не носят отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите, злополука по време на пътуване и/или престоя, загуба на багаж, лични вещи или други, в т.ч. не предоставят медицински застраховки за времето на пътуването.

  Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на промо страницата www.blonde.drinklink.bg или Facebook страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

  Организаторите не гарантират, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.
 11. Временни санкции

  Организаторите имат право незабавно и без предизвестие да спират и ограничават участието на Участника, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Официални правила, правилата за ползване на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата за извършване на покупка регистрация drinklink.bg.

  В горните случаи Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на drinklink.bg

  Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторите сезират компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.
 12. Обезщетения

  Участникът е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, авторски права, настоящите Официални правила и Правилата за работа на интернет страницата.
 13. Защита на личните данни

  С участието си в промоционалната игра, всеки участник се съгласява доброволно да предостави свои лични данни на Организаторите.

  Личните данни, които ще се събират от Организаторите във връзка с промоционалната игра са следните: име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер за връзка, адрес за доставка при поръчка на продукт Johnnie Blonde 700 ml от страницата на drinklink.bg.

  Всеки участник предоставя посочените по-горе лични данни за участие в промоционалната игра и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
  1. Администриране на промоционалната игра;
  2. Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на съответната награда;

  С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Официални правила участникът декларира изрично следните:
  1. Участникът предоставя свои собствени лични данни;
  2. Участникът е запознат с целите и условията за обработване на личните му данни и предоставя личните си данни доброволно;
  3. Всеки участник има право да откаже да предостави данните си, като в този случай губи правото си на регистрация и участие в играта.

  Данните на спечелилите участници ще се пазят за целите на счетоводно и данъчно отчитане за срок от 5 години съгласно изискванията на действащото законодателство. Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили, се унищожават след края на промоционалната игра.

  Организаторите се задължават събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта на защита на личните данни.

  Всеки участник има следните права във връзка с личните данни:
  1. Право на информация за процесите по обработка на личните му данни;
  2. Достъп до предоставените лични данни;
  3. Коригиране на личните данни;
  4. Заличаване на личните данни (право да бъдеш забравен);
  5. Преносимост на личните данни;
  6. Ограничаване на обработването на личните данни;
  7. Възражение срещу обработването пред Организаторите, Комисията за защита на личните данни или компетентния съд;
  8. Право да оттегли своето съгласие за обработването на личните му данни, като в този случай оттеглянето не влияе на законността на обработването до момента на оттегляне на съгласието. Ако съгласието бъде оттеглено преди получаването на награда – участието ще бъде прекратено, съответно правото върху наградата се губи. В случай че съгласието бъде оттеглено след получаването на наградата – данните ще бъдат обработвани само и единствено за целите на счетоводното и данъчно отчитане на наградите.
  Упражняването на горепосочените права се осъществяват лично от участника или от упълномощено лице чрез подаване на заявление на следният адрес на Организаторите: ул. Абагар 22Е, София 1712, България.
 14. Други условия

  Предвидените в настоящите Официални правила писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

  В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.

  Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Официални правила се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Официалните правила, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  За всички неуредени от настоящия Официални правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Официални правила се поемат от Организаторите, са за сметка на Участника.

  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

  Участниците са информирани, че всяка награда на стойност по-голяма от 100 лева е облагаема съгласно действащото законодателство и Организаторите ще извършват съответните действия, предвидени в действащото законодателство в тази връзка, в т.ч. удържане и заплащане на дължими данъци.
 15. Официални правила

  Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на интернет страницата: www.blonde.drinklink.bg и www.facebook.com/JohnnieWalkerBulgaria за периода на валидност на играта. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

  Настоящите правила влизат в сила от 22.04.2021 г.